මෝටර් රථ ධාවන ශූර ඩිලන්ත මාලගමුව අද (26) අග්‍රාමාත්‍යවරයා හමුවිය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here