ඉදිරි කාලයේ දී ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට පත් වූ වහාම බැංකු ණය පොළිය සියයට 7 දක්වා අඩුකිරීම තම රජයේ අරමුණ වී ඇති බව වෙළෙඳ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධණ මහතා පවසනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here