පාර්ලිමේන්තුවේ පළමු වැනි සභාවාරයේ දී රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ (කෝපා) සහ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ (කෝප්) සාමාජිකයින් කථානායකවරයා විසින් (11) ප්‍රකාශයට පත් කළේය. ඒ අනුව පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ සාමාජිකයින් ලෙස, මහින්ද අමරවීර මහතා, මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා, රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා, ජයන්ත සමරවීර මහතා, සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත් මහතා, දිලුම් අමුණුගම මහතා,  ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතා, ආචාර්ය සරත් විරසේකර මහතා, ඩී.වී. චානක මහතා, ආචාර්ය නාලක ගොඩහේවා මහතා, අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා, රවුෆ් හකීම් මහතා, අනුර දිසානායක මහතා, පාඨලී චම්පික රණවක මහතා, ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා, ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතා, රන්ජන් රාමනායක මහතා, නලින් බණ්ඩාර මහතා, එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා, ප්‍රේම්නාත් සී. දොලවත්ත මහතා, සාණක්කියා රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම් මහතා, මහාචාර්ය චරිත හේරත් මහතා, රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභා සාමාජිකයින් ලෙස, උදය ගම්මන්පිල මහතා, දුමින්ද දිසානායක මහතා, දයාසිරි ජයසේකර මහතා, ලසන්ත අලගිවන්න මහතා, වෛද්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය, ශෙහාන් සේමසිංහ මහතා, ප්‍රසන්න රණවීර මහතා, තිස්ස අත්තනායක මහතා, මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ මහතා, හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා, නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා, ෆයිසාල් කාසිම් මහතා, අශෝක් අබේසිංහ මහතා, බුද්ධික පතිරණ මහතා, කේ.කාදර් මස්තාන් මහතා, සිවඥනම් ශ්‍රීතරන් මහතා, වෛද්‍ය උපුල් ගලප්පත්ති මහතා, බී.වයි.ජී. රත්නසේකර මහතා, වීරසුමන වීරසිංහ මහතා, මහාචාර්ය රංජිත් බණ්ඩාර මහතා, මොහාමඩ් මුස්ම්මිල් මහතා, ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය මහත්මිය නම් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here